Bài giảng Cấp thoát nước - Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực - Nguyễn Thống

ĐỊNH NGHĨA

Là hệ thống đường ống & các hạng

mục c/trình liên quan xây dựng theo

hệ thống trục giao thông chính của

khu vực cấp nước.

NHIỆM VỤ

Nước trong mạng lưới sẽ được lấy ra

cung cấp cho các đơn vị sử dụng

nước cuối cùng (hộ dân, nhà máy, xí

nghiệp, công sở, ).

pdf 32 trang phuongnguyen 10580
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Cấp thoát nước - Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực - Nguyễn Thống", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Cấp thoát nước - Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực - Nguyễn Thống

Bài giảng Cấp thoát nước - Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực - Nguyễn Thống
1CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM
Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng - BM KTTNN
Giảng viên: PGS. TS. NGUYỄN THỐNG
E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr
Web: 
Tél. (08) 38 640 979 - 098 99 66 719
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
2
NỘI DUNG MÔN HỌC
CHƯƠNG 1: Tổng quan về cấp nước
CHƯƠNG 2: Nguồn nước & Công trình thu nước.
CHƯƠNG 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
CHƯƠNG 4: Mạng lưới cấp nước bên trong.
CHƯƠNG 5: Mạng lưới thoát nước bên trong.
CHƯƠNG 6: Mạng lưới thoát nước khu vực.
CHƯƠNG 7: Tổng quan về xử lý nước thải.
CHƯƠNG 8: Phần mềm EPANET và SWMM
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
3
Chương 3
MẠNG LƯỚI CẤP 
NƯỚC KHU VỰC
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
4
ĐỊNH NGHĨA
Là hệ thống đường ống & các hạng 
mục c/trình liên quan xây dựng theo 
hệ thống trục giao thông chính của 
khu vực cấp nước.
NHIỆM VỤ
Nước trong mạng lưới sẽ được lấy ra 
cung cấp cho các đơn vị sử dụng 
nước cuối cùng (hộ dân, nhà máy, xí 
nghiệp, công sở,).
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
5
PHÂN LOẠI
Có 3 loại mạng lưới:
 Mạng lưới vòng.
 Mạng lưới hở (cụt).
 Mạng lưới hỗn hợp (vòng +
hở).
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
6
MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA
Nuùt: Laø nôi giao nhau caùc ñöôøng oáng.
Nút i
D d
Đoạn ống 1
Đoạn ống 2
Đoạn ống j
2CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
7
MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA
Ñoaïn oáng: Giôùi haïn bôûi 2 nuùt keà nhau vôùi quy
öôùc laø d=hs. vaø khoâng coù löu löôïng vaøo, ra
doïc ñoaïn oáng (trong tröôøng hôïp coù löu
löôïng doïc tuyeán bieán ñoåi lưu lượng
“töông ñöông” veà nuùt 2 ñaàu ñoaïn oáng).
Nút i
Nútj
Đoạn ống có d=hs.
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
8
MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA
Ñieåm laáy nöôùc: laø vò trí nuùt ôû ñoù nöôùc ñöôïc
laáy ra (hoaëc ñöa vaøo) maïng löôùi ñeå vaøo
ñôn vò söû duïng nöôùc cuoái cuøng.
i
jĐiểm lấy nước
qj
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
9
MẠNG LƯỚI 
VÒNG
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
10
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC KHU VỰC
MẠNG LƯỚI VÒNG
Nguồn nước
Đài nước
Điểm lấy nước
1 2 3 4 5
6
7 8 9
13121110
q3I
II III
IV
V
VI
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
11
Nhaän xeùt: Nöôùc töø nguoàn ñeán ñieåm laáy
nöôùc coù theå ñi baèng nhieàu tuyeán khaùc
nhau.
ÖU KHUYEÁT ÑIEÅM 
MAÏNG LÖÔÙI VOØNG
Öu ñieåm: Baûo ñaûm an toaøn caáp löu löôïng
ñeán caùc ñieåm laáy nöôùc khi coù söï coá xaûy
ra treân ñöôøng oáng maïng löôùi.
Khuyeát ñieåm: Giaù thaønh cao.
 tính thuûy löïc phöùc taïp.
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
12
MẠNG 
LƯỚI HỞ
3CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
13
1 2 3 4
5
q5 6 7
8 9 10
Nguồn nước
MẠNG LƯỚI CỤT (HÔÛ)
q1
Đài nước
Điểm lấy nước
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
14
Nhaän xeùt: Nöôùc töø nguoàn ñeán ñieåm laáy nöôùc chæ
coù theå ñi baèng moät tuyeán.
ÖU KHUYEÁT ÑIEÅM 
MAÏNG LÖÔÙI CỤT
Öu ñieåm: Giaù thaønh thaáp.
 tính thuûy löïc ñôn giaûn.
Khuyeát ñieåm: KHOÂNG baûo ñaûm an toaøn caáp löu
löôïng ñeán caùc ñieåm laáy nöôùc khi coù söï coá xaûy
ra treân ñöôøng oáng maïng löôùi.
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
15
MẠNG LƯỚI 
HỖN HỢP
(VÒNG + HỞ)
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
16
MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC KHU VỰC
MẠNG LƯỚI HỔN HỢP
Nguồn nước
Đài nước
Điểm lấy nước
1 2 3 4 5
6
7 8 9
121110
q3I
II
1-2; 4-5;: Đoạn ống
Maïng 
löôùi hôû
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
17
Nhaän xeùt: Phaùt huy ñöôïc öu
ñieåm cuûa 2 loaïi maïng löôùi
vaø khaéc phuïc moät phaàn caùc
khuyeát ñieåm cuûa hai loaïi
treân.
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
18
MỘT SỐ NGUYÊN TẮC & 
LƯU Ý KHI THIẾT KẾ MẠNG 
LƯỚI CẤP NƯỚC KHU VỰC
 Xác định vị trí nguồn nước.
(Chú ý: Nguồn nước thô, nguồn
nước đã được xử lý)
 Nên chọn vị trí có lợi về mặt
năng lượng (áp suất, thế năng
lớn).
4CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
19
 Từ vị trí nguồn nước Bố 
trí tuyến cấp 1 trước.
 Bố trí tuyến cấp 2,3,
 Thông thường d cấp nhỏ
nhất >=150mm.
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
20
CÁC NGUYÊN TẮC & LƯU Ý
 Đầy đủ để có thể lấy nước 
vào bất kỳ đơn vị sử dụng 
nước cuối cùng nào cho khu
thiết kế hệ thống cấp nước.
 Theo hệ thống quy hoạch
giao thông.
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
21
CÁC NGUYÊN TẮC & LƯU Ý
 Cần AN TOÀN cấp nước cao
 dạng mạng lưới vòng. Nếu
không mạng lưới cụt.
 Ưu tiên xem xét mạng lưới
hỗn hợp.
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
22
ĐỘ TIN CẬY HỆ THỐNG
S. Dr. Nguyễn Thống
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
23
THÔNG SỐ YÊU CẦU
 Coät nöôùc töï do h (aùp löïc nöôùc töï do) :
- Đối với nhà dân cư:
hmin tùy theo yêu cầu khu vực (10m 
40m)
p: áp suất tại điểm lấy nước
 Löu löôïng Q(t) >= Qyêu cầu .
minhg
ph 
( =1000kg/m3: khoái
löôïng rieâng cuûa nöôùc
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
24
THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC
LÖÏA CHOÏN 
CUOÁI CUØNG
Khaûo saùt c/t hieän höõu:
- maïng löôùi thoùat nöôùc 
- maïng löôùi phaân phoái gaz
- maïng löôùi phaân phoái ñieän
- maïng luới ñieän thoïai
- ñòa hình.
- ñòa chaát.
- nguoàn nöôùc.
- quy hoaïch ñoâ thò.
- daân soá.
- ñoái töôïng tieâu 
thuï nöôùc.
- quy hoaïch giao 
thoâng.
Nghieân cöùu caùc phöông aùn khaû thi 
vaø so saùnh kinh teá caùc p/aùn l/choïn.
5CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
25
LƯU Ý
Chọn sơ bộ đường kính ống:
 dmin >= 150mm.
 0,42d(m) 0,8 1, 2 Q 
Q(m3/s): lưu lượng qua ống
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
26
LƯU Ý
Thông số tham khảo:
 Vtb = (0.5 1.5) m/s
 Lmax = (350 900)m
 pmax= 500 kPa (kN/m2)
 pmin= 150 kPa
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
27
• Khái niệm về đường kính kinh tế:
D (m)
T1=f(D)
T2=f(D)
T1+ T2
T1: chi phí đường ống
T2: chi phí năng lượng
T($)
Tmin
dopt
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
28
ĐƯỜNG ỐNG 
CẤP NƯỚC
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
29
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
30
ĐƯỜNG ỐNG NHỰA
 OÁng nhöïa  (150 500)
 p= 20 N/cm2
6CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
31
Ống nhựa uPVC
L=5.5m, p=6bar
1bar 10mH2O
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
32
Ống nhựa HDPE
L=5 6m, p=10 12bar
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
33
Ống nhựa HDPE
L=5 6m, p=10 12bar
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
34
Ống nhựa
PVC
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
35
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
36
7CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
37
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
38
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
39
ỐNG
BÊ TÔNG
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
40
ỐNG BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC, NÒNG THÉP
S. Dr. Nguyễn Thống
L=4 5m, 6bar
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
41
ỐNG BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC
L=4.5 7m, 5 7bar
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
42
ỐNG 
GANG
8CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
43
ỐNG GANG DẺO
L=6m, p=10bar
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
44
ỐNG GANG DẺO
L=6m, p=10bar
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
45
ỐNG
PUSH TO JOINTNỐI ỐNG l i .
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
46
KHUỶU (CHUYỂN HƯỚNG DÒNG CHẢY)
 l i .
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
47
BÙ (CHUYỂN DẠNG LIÊN KẾT)
 l i .
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
48
ỐNG NỐI
9CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
49
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
50
ỐNG NỐI T, NỐI THẬP
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
51
QUY LUẬT THỦY LỰC TRONG 
ỐNG CHẢY CÓ ÁP
K hệ số phụ thuộc đường ống; dh(m) tổn thất 
năng lượng trên đoạn ống dài L(m); Q(m3/s) 
lưu lượng qua ống; m=1 (c. taàng) 2 (c. roái).
mdh KQ 
Tổn thất 
năng lượng 
(mH2O)
Lưu lượng 
trong ống
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
52
QUY LUẬT THỦY LỰC 
TRONG ỐNG CHẢY CÓ ÁP
Hazen-Williams 1.85
4.87 1.85
HW
10.68L(m)dh(m) Q
d(m) C
OÁng cuõ OÁng saét 
cuõ
OÁng 
b/toâng
OÁng 
nhöïa
OÁng 
theùp
CHW 50-120 100-140 120-140 140-150 140-150
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
53
Manning 
 Heä soá toån thaát naêng löôïng ñöôøng
daøi (bieåu ñoà Moody or Nicurade)
L chieàu daøi oáng
d ñöôøng kính oáng
V vaän toác trung bình maët caét
)OmH(
g2
V.
d
Ldh 2
2
 
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
54
QUY ĐỔI 
LƯU LƯỢNG 
DỌC ĐOẠN ỐNG
10
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
55
CHÚ Ý
Khi tính toán thủy lực mạng
lưới cấp nước khu vực Nếu
có lưu lượng phân bố trên các
đoạn ống Phải quy đổi về
lưu lượng nút tương đương ở
2 đầu đoạn ống trước.
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
56
Quy ñoåi löu löôïng phaân boá ñeàu q
theo chieàu daøi l/löôïng nuùt 2 ñaàu.
A B
q (l/s/m)
L (m)
A
B
Q (l/s)
Với Q=qL/2 (l/s)
Quy đổiQ (l/s)
qL (l/s)
qL (l/s)
V=hs.
V(x)
x
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
Bài tập: Tính tổn thất năng lượng (mH2O)
trên đoạn ống AB. Mất năng đường dài
theo Manning có =1.10-4.
a. Theo sơ đồ với lưu lượng quy đổi tương 
đương về nút A & B.
b. Theo pp. tích phân (chính xác).
q=0.02 l/s/m
L=1500m, d=120mmQ=30 l/s
A
B
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
58
PHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN
- Nguyeân lyù baûo toaøn khoái löôïng vaät chaát 
Phöông trình lieân tuïc taïi nuùt.
N soá ñöôøng oáng hoäi tuï vaøo nuùt i cuûa maïng löôùi.
   
N
j,i vao nut i ra nut i
j 1 k m
Q 0 Q Q
i
Q1 Q2
Q3
Xét cân bằng
lưu lượng nút i:
Q1 = Q2+Q3
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
59
TRONG TRƯỜNG HỢP TẠI NÚT CÓ LƯU 
LƯỢNG VÀO (RA) MẠNG LƯỚI
i
Q1 Q2
Q3
Q1 = Q2+Q3 + Ci
Ci 
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
60
MẤT NĂNG LƯỢNG 
TRONG MẠNG LƯỚI 
CẤP NƯỚC 
KHU VỰC
11
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
61
 Tính thủy lực mạng lưới
cấp nước khu vực thường
chỉ kể đến tổn thất “đường
dài” (bỏ qua tổn thất cục
bộ vì nó thường bé so với
đường dài).
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
62
PHƯƠNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG CHO 
MỘT ĐOẠN ỐNG ĐƠN GIẢN
Xét một đoạn ống đơn giản (d=hs.,
không có lưu lượng ra, vào dọc
tuyến): A
BQ
AB
B
B
A
A dhg
pZ
g
pZ 
O OZA
pA
Mặt chuẩn
Mất năng 
lượng 
A B
HA
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
63
PHƯƠNG TRÌNH 
NĂNG LƯỢNG CHO MỖI 
VÒNG KHÉP KÍN
 Tổng đại số các tổn thất 
năng lượng của các đoạn 
ống trong 1 vòng khép kín
bằng 0.
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
64
CHÚ Ý
Tổn thất năng lượng đường
dài (dh) luôn cùng dấu với
chiều dòng chảy (nó có thể
mang dấu âm hoặc dương
tùy theo chiều dương quy
ước).
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
65
- Phương trình năng lượng cho mỗi vòng khép kín:
 mL i ii
i i
dh 0 K Q 0  
(dhL)i : tổn thất năng lượng trên đoạn thứ i.
1
2
3
dh12
dh23
dh13
H1
H2
H3
+
dh12++dh23+dh13=0 dh12=H1-H2
Hi=zi+pi/
Ei=Hi+V2/2g
 Toån thaát naêng löôïng cuøng chieàu doøng chaûy
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
66
Chứng minh: Tổng đại số các tổn thất cột 
nước cho 1 vòng khép kín luôn bằng 0.
A
B
C
dhBC
dhAB
dhAC
HA
HB
HC
dhAB=HA - HB
dhBC=HB - HC
dhAC=HC - HA
------------------------
dhi = 0
+
12
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
67
A
B
zA
ZBQ
pA/γ pB/γ
dhAB
Ñöôøng coät 
nöôùc ño aùp H
HA = HB +dhAB
Vôùi HA=ZA+pA/γ : Coät nöôùc ño aùp toaøn phaàn
Vaø HB =ZB+pB/γ
O O
Maët chuaån
HA
V2/2g
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
68
TÍNH MẠNG LƯỚI 
CẤP NƯỚC 
KHU VỰC VỚI
MẠNG LƯỚI HỞ
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
69
TÍNH THUỶ LỰC MAïNG LƯỚI HỞ
A
B
C D
E
F
DCB
A
qD
qFqE
TRẮC DỌC
BÌNH ĐỒ
ĐÀI NUỚC
ĐIỂM LẤY NUỚC
Hđài
qAB
Vị trí 
bất 
lợi
p/γ
qCD
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
70
Ñaët vaán ñeà: Xaùc ñònh ñöôøng kính oáng di, vaø chieàu cao
ñaøi nöôùc A (aùp löïc nöôùc taïi nguoàn, coät nöôùc ño aùp
taïi A). Caùc soá lieäu khaùc giaû thieát ñaõ bieát.
Böôùc 1: Xaùc ñònh löu löôïng trong moãi ñoaïn oáng di. Baét
ñaàu töø oáng nhaùnh tröôùc vaø töø cuoái maïng tieán daàn
veà höôùng nguoàn. Duøng p/t ñieàu kieän caân baèng veà löu
löôïng taïi nuùt “sau”. Ví duï cho sô ñoà treân:
Tính QCD: Xeùt caân baèng l/löôïng nuùt D:
qD
QCD
D
DCD
j
)j(
i
)i( qQQQ
DraDvao
  
C
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
71
Töông töï:
 Tính QBE : Xeùt caân baèng l/löôïng nuùt
E: QBE = QE & QCF
 Tính QBC vaø QAB: Xeùt caân baèng 
l/löôïng laàn löôït nuùt C vaø B:
 QBC = QCD + QCF vaø QAB = QBC + 
QBE
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
72
CHÚ Ý
 Khi tìm lưu lượng trong đoạn ống
về nguyên tắc ta chưa biết chiều
lưu lượng nên có thể giả định
chiều bất kỳ (lời giải ra có thể -
hoặc +).
 Sau Bước 1, vectơ lưu lượng
tron ...  11.7 0.250 500 0.242 0.021
FC -63.3 0.300 1000 -4.549 0.072
EF -2.1 0.200 500 -0.031 0.014
delQ = 0.02 l/s -0.006 0.177
Ñoaïn Q D L h h/Q
l/s (m) (m) (m) m/(l/s)
EB 33.8 0.300 1000 1.423 0.042
BD -6.21 0.200 500 -0.223 0.036
DF -31.2 0.300 1000 -1.228 0.039
FE 2.1 0.200 500 0.031 0.014
delQ = -0.01 l/s 0.003 0.132
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
147
Baøi taäp 6: Maïng löôùi caáp nöôùc nhö sau. Cho biết:
vôùi D(m) laø ñöôøng kính oáng. Q (m3/s) löu löôïng. Xaùc
ñònh löu löôïng với ñoä chính xaùc ±0.3 (l/s).
QA
B
CD
QB=0.02m3/s
Qc=0.05m3/s
QD=0.03m3/s
qAD=0.049m3/s
qDC=0.012m3/s
A
85,1
87,4 120
Q
d
L68,10)m(dh 
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
148
AB BC CD DA BD
D(mm) 350 350 200 350 200
L(m) 4000 4000 5000 3000 5000
SỐ LIỆU ĐƯỜNG ỐNG
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
149
Kết quả sau 2 lần lặp
Ñoaïn Q D L dh dh/Q
m**3/s m m m m/m**3/s
AB 0.0519 0.350 4000 4.254 81.882
BD -0.0067 0.200 5000 -1.858 275.575
DA -0.0481 0.350 3000 -2.762 57.472
-0.366 414.929
delABD= 0.5 l/s
Ñoaïn Q D L dh dh/Q
m**3/s m m m m/m**3/s
BC 0.0387 0.350 4000 2.466 63.743
CD -0.0113 0.200 5000 -4.835 427.628
DB 0.0067 0.200 5000 1.858 275.575
-0.511 766.946
III delBCD= 0.4 l/s
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
150
Bài tập 7: Cho mạng luới sau. Tính phân 
phối lưu lượng trong các đoạn ống sau 
2 lần lặp (CHW=100).
A
B
D E
C F
qAD=50l/s qDE=20l/s
26
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
151
Nút A B C D E F
Q (l/s) 70 30 40 20 25 15
Đoạn AB AD BC CD DE CF EF
L(m) 250 250 250 250 250 250 250
D(mm) 200 250 250 150 200 200 150
SỐ LIỆU BAN ĐẦU
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
152
Bài tập 8: Một đài nước tại O cấp nước cho các
điểm A, B, C, E. Dọc OA & DF lấy nước dọc
ống cho sinh hoạt. Số liệu ống như sau:
Cao độ các điểm như nhau. (HD)yc=14m. Mất
năng theo HW có CHW=140. Giả thiết QAB=QAE
lần lặp 1. [abs( Q)]=1 l/s.
Ống OA AB BC CD DE EA DF
L(m) 1000 1500 1500 500 600 1000 1000
D(m) ? 0.35 0.25 0.2 0.25 0.3 0.2
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
153
Tính:
1. QAB, QCD, QDE
2. Cột nước đo áp tại F
3. Chọn DOA để chiều cao đài nước là 26.8m
O
A E
D F
CB
100l/s
35l/s 30l/s
50l/s
0.04l/s/m
0.04l/s/m
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
154
Bài tập 9: Một đài nước tại O cấp nước
cho các điểm A, B, D với lưu lượng lấy
tập trung QA=0,06m3/s, QB=0,03m3/s,
QD=0,03m3/s và khu dân cư được xem
lấy nước đều dọc theo ống EF với lưu
lượng đơn vị q=4x10-5m3/s/m như hình
vẽ. Mạng lưới đường ống nhựa PVC có
CHW=140, với số liệu trong bảng sau :
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
155
Biết cao độ các điểm O, A , B, D, E , F bằng
+0,0m, áp lực nước cần thiết tại điểm F là Hct
= 18m .
Tính theo phương pháp Hardy-Cross ( Q<
0,001m3/s), dùng công thức Hazen để tính tổn
thất cột nước dọc đường hd =10,69L/
D4,87(Q/CHW )1,85. Gợi ý chọn QAB =QAD trong lần
tính thứ nhất, bỏ qua tổn thất cột nước cục
bộ
Ống OA AB BE ED AD EF
L (m) 1500 2800 900 1000 2000 1000
D (m) 0,50 0,35 0,25 0,20 0,30 0,20
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
156
O 
D
A FE
B
q
Q B
Q D
Q A
Sơ đồ:
27
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
157
1/ Xác định lưu lượng nước ( m3/s) qua 
đoạn ống AB
a-0,0437 b-0,0585 c-0,0557 d-0,0772
2/ Xác định lưu lượng nước ( m3/s) qua 
đoạn ống BE
a-0,0257 b-0,0285 c-0,0137 d-0,0472
3/ Xác định lưu lượng nước ( m3/s) qua 
đoạn ống AD 
a-0,0363 b-0,0465 c-0,0828 d-0,0443
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
158
4/ Hãy xác định cột áp cần thiết (m) tại 
điểm E:
a-20,09 b-23,91 c-24,26 d-25,52
5/ Chiều cao đáy bầu đài (m) cần thiết:
a-29,49 b-21,89 c-25,43 d- khác
6/ Nếu đường ống DE hỏng thì cột áp 
(m) tại F là :
a-15,48 b-15,12 c-14,64 d-khác
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
159
PHAÂN TÍCH SÖÏ LAØM VIEÄC 
ÑOÀNG THÔØI CAÙC COÂNG 
TRÌNH, THIEÁT BÒ TRONG 
MAÏNG LÖÔÙI CAÁP NÖÔÙC
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
160
ÑÖÔØNG CONG ÑAËC TÍNH BÔM
h (m)
Q (m3/s)
htk
Qtk
Daïng ñöôøng cong 
ñaëc tính cuûa bôm
Vò trí bôm laøm vieäc coù 
hieäu suaát cao nhaát
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
161
Q (m3/s)
H (m)
max 
max 
Qtk
Htk
ÑÖÔØNG CONG HIEÄU SUAÁT BÔM
 Chæ hieäu suaát cuûa bôm
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
162
dh0
Q0
dh (m)
Q (m3/s)
Toån thaát naêng löôïng trong ñöôøng oáng coù aùp
(do ma saùt ñöôøng daøi giöõa oáng vaø nöôùc)
85.1
HW
87.4 C
Q
D
L68.10)m(dh 
28
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
163
Tröôøng hôïp 1
Cho heä thoáng coù:
 Bôm söû duïng ñaõ ñöôïc xaùc ñònh (bieát ñöôøng
cong ñaëc tính bôm).
 Ñoïan ñöôøng oáng (ij) cho tröôùc (chieàu daøi,
ñöôøng kính, heä soá nhaùm, quy luaät toån thaát
naêng löôïng).
 Cuoái ñöôøng oáng daãn ñöa nöôùc ñeán moät cao
trình hj ñaõ bieát.
• Xaùc ñònh löu löôïng Q0 qua oáng ???.
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
164
X
Maët chuaån
hi
Vx?
(Q)
h =f(Q)
Q
dh =g(Q)
h
dh
Qx0
Vôùi heä thoáng cho treân, giaù trò löu 
löôïng qua oáng (cuõng laø löu löôïng bôm) 
xaùc ñònh nhö sau: 
bieát
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
165
• Goïi Qx laø löu löôïng giaû ñònh qua oáng. Töø
ñöôøng cong quan heä toån thaát naêng löôïng xaùc
ñònh ñöôïc toån thaát naêng löôïng trong ñöôøng
oáng dh.
• Ngoøai ra, khi bôm hoïat ñoäng vôùi löu löôïng
Qx, töø ñöôøng cong ñaëc tính bôm xaùc ñònh
ñöôïc coät nöôùc bôm h.
• Do ñoù, coät nöôùc hieäu ích thöïc coøn laïi cuûa
bôm laø:
 hx = h – (dh+Vx2/2g)
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
166
• So saùnh giaù trò hx vaø coät nöôùc ñòa hình hi:
- neáu hx < hi löu löôïng Qx seõ giaûm ñeán khi naøo
hx =hi.
- neáu hx > hi löu löôïng Qx seõ taêng ñeán khi naøo
hx =hi.
Dó nhieân trong quaù trình thay ñoåi Qx giaù trò dh
(toån thaát) & h (coät nöôùc bôm) thay ñoåi theo.
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
167
• Töø phaân tích naøy ta nhaän thaáy löu
löôïng bôm khoâng phaûi laø giaù trò aùp
ñaët “chuû quan” vaøo heä thoáng
 noù laø keát quaû töø söï caân baèng laøm
vieäc phoái hôïp giöõa ñaëc tính ñöôøng
oáng, bôm vaø ñieàu kieän “bieân”.
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
168
• Tröôøng hôïp 2: Giaû thieát bôm söû duïng ñaõ
ñöôïc xaùc ñònh (bieát ñöôøng cong ñaëc tính
bôm) vaø moät ñoïan ñöôøng oáng (ij) vôùi
ñaëc tröng hình hoïc cuûa oáng ñaõ cho tröôùc
(chieàu daøi, ñöôøng kính, heä soá nhaùm, quy
luaät toån thaát naêng löôïng). Ñöôøng oáng taûi
löu löôïng thieát keá Q0 cho tröôùc.
• Xaùc ñònh coät nöôùc hi ?.
29
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
169
Giaûi: Khi ñöôøng oáng taûi qua löu löôïng
Q0, töø ñöôøng cong quan heä toån thaát
naêng löôïng xaùc ñònh ñöôïc dh töông
öùng.
Ngoøai ra, khi bôm hoïat ñoäng vôùi löu
löôïng Q0, töø ñöôøng cong ñaëc tính bôm
xaùc ñònh ñöôïc coät nöôùc bôm h.
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
170
 Do ñoù, coät nöôùc bôm maø bôm coù theå
laøm vieäc laø:
 hj = h – (dh+V02/2g) vôùi V0=Q0/S
trong ñoù S laø tieát dieän ñöôøng oáng.
• Treân cô sôû lyù luaän naøy cho pheùp khaûo
saùt söï thay ñoåi coät nöôùc bôm coù theå
laøm vieäc khi löu löôïng laáy qua oáng thay
ñoåi.
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
171
• Tröôøng hôïp 3: Khaûo saùt moät heä thoáng ñôn
giaûn goàm bôm X, ñaøi nöôùc. Noái lieàn bôm vaø
ñaøi nöôùc laø moät ñöôøng oáng vôùi caùc thoâng soá
ñaõ bieát.
• Giaû thieát taïi moät thôøi ñieåm khaûo saùt möïc
nöôùc trong ñaøi ñaõ xaùc ñònh Hñ vaø löu löôïng
duøng taïi B ñaõ bieát Qx.
• Xaùc ñònh traïng thaùi nöôùc ra (vaøo) ñaøi nöôùc
vaø löu löôïng bôm Qb ?.
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
172
Maët chuaån
Qb
Qñ
Qx
X
Hñ
Hx
A
B
Vx
bieát
bieát
bieát
Chöa bieát
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
173
So saùnh HA vaø HA(*):
 Neáu HA >HA(*) taêng giaù trò giaû thieát Qb vaø
ngöôïc laïi. Choïn giaù trò Qb khi: HA = HA(*)
Löu löôïng nöôùc ñi vaøo ñaøi laø : Qñ =Qb –Qx.
Neáu HA(*) < Hñ nöôùc ñi ra khoûi ñaøi vôùi löu
luôïng Qñ xaùc ñònh nhö sau:
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
174
Vôùi Qx ñaõ xaùc ñònh (Vx bieát), xaùc ñònh dhAB vaø töø ñoù
coät nöôùc ño aùp taïi A (chaân ñaøi) laø HA(*):
HA(*) =Hx+dhAB+V02/2g
So saùnh HA(*) vaø Hñ coù 2 khaû naêng xaûy ra:
- Neáu HA(*) > Hñ nöôùc ñi vaøo ñaøi vôùi löu luôïng Qñ
xaùc ñònh nhö sau:
Giaû thieát giaù trò löu löôïng bôm Qb (vôùi Qb > Qx). Töø
quan heä ñöôøng ñaëc tính bôm xaùc ñònh coät nöôùc bôm
h vaø töø quan heä toån thaát naêng löôïng xaùc ñònh toån
thaát naêng löôïng trong ñoaïn oáng töø X ñeán A laø dhXA.
Töø ñoù:
HA =h - dhXA
30
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
175
Giaû thieát giaù trò Qb (vôùi Qb < Qx). Töø quan heä
ñöôøng ñaëc tính bôm xaùc ñònh coät nöôùc bôm h
vaø töø quan heä toån thaát naêng löôïng xaùc ñònh
toån thaát naêng löôïng trong ñoaïn oáng töø X ñeán
A laø dhXA. Töø ñoù:
HA =h - dhXA
So saùnh HA vaø HA(*) . Neáu HA >HA(*) taêng
giaù trò giaû thieát Qb vaø ngöôïc laïi. Choïn giaù trò
Qb khi: HA = HA(*). Löu löôïng nöôùc ñi ra khoûi
ñaøi laø : Qñ =Qx - Qb.
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
176
PHUÏ LUÏC
TÍNH THUÛY LÖÏC DOØNG CHAÛY ÑEÀU 
KHOÂNG AÙP TRONG OÁNG TROØN 
BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP TRA BAÛNG
(Xem lý thuyết trong Sách Cấp thoát 
nước - Nguyễn Thống) & bảng tra ở 
Bài giảng Chương 6)
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
177
TÍNH THUÛY LÖÏC DOØNG CHAÛY TRONG OÁNG TROØN 
BAÈNG ÑOÀ THÒ
D (m) 0.2 0.4
h/D F(h/D) ω(h/D) F(h/D) ω(h/D)
0.98 0.0043 0.031 0.0274 0.125
0.97 0.0043 0.031 0.0273 0.125
0.96 0.0043 0.031 0.0272 0.124
0.95 0.0043 0.031 0.0271 0.123
0.94 0.0042 0.031 0.0269 0.123
0.93 0.0042 0.03 0.0267 0.122
0.92 0.0042 0.03 0.0264 0.121
( / ) nQF h D
i
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
178
PHUÏ LUÏC
HEÄ SOÁ KHOÂNG ÑIEÀU HOØA 
GIÔØ CUÛA NÖÔÙC SINH 
HOAÏT
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
179
• Heä soá (ki) (%löu löôïng ngaøy nöôùc sinh hoaït)
Giôø Kh-max
ki 1.25 1.3 1.35 1.5 1.7 2 2.5
0-1 3,23 3,20 3,00 1,50 1,00 0,75 0,60
1-2 3,25 3,10 3,20 1,50 1,00 0,75 0,60
2-3 3,30 3,20 2,50 1,50 1,00 1,00 1,20
3-4 3,32 3,20 2,60 1,50 1,00 1,00 2,00
4-5 3,25 3,20 3,50 2,50 2,00 3,00 3,50
5-6 3,40 3,40 4,10 3,50 3,00 5,50 3,50
6-7 3,85 3,80 4,50 4,50 5,00 5,50 4,50
7-8 4,45 4,60 4,90 5,50 6,50 5,50 10,20
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
180
Giôø Kh-max
ki 1.25 1.3 1.35 1.5 1.7 2 2.5
8-9 5,20 5,40 4,90 6,50 6,25 3,50 8,80
9-10 5,05 5,00 5,60 6,25 5,50 3,50 6,50
10-11 4,85 4,80 4,90 6,25 4,50 6,00 4,10
11-12 4,60 4,60 4,70 6,25 5,50 8,50 4,10
12-13 4,60 4,50 4,40 5,00 7,00 8,50 3,50
13-14 4,55 4,40 4,10 5,00 7,00 6,00 3,50
14-15 4,75 4,60 4,10 5,50 5,50 5,00 2,00
15-16 4,70 4,60 4,40 6,00 4,50 5,00 6,20
3
i i ngd maxQ k *Q (m / s) 
31
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
181
Giôø Kh-max
16-17 4,65 4,40 4,30 6,00 5,00 3,50 10,40
17-18 4,35 4,30 4,10 5,50 6,50 3,50 9,40
18-19 4,40 4,40 4,50 5,00 6,50 6,00 7,30
19-20 4,30 4,50 4,50 4,50 5,00 6,00 3,80
20-21 4,30 4,50 4,50 4,00 4,50 6,00 1,70
21-22 4,20 4,80 4,80 3,00 3,00 3,00 1,10
22-23 3,75 3,80 4,60 2,00 2,00 2,00 0,80
23-24 3,70 3,70 3,30 1,25 1,25 1,00 0,70
Sum 100 100 100 100 100 100 100
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
182
CÂU HỎI ÔN
Chiều cao đáy bầu đài nước phụ thuộc: 
 áp lực tự do cần thiết của ngôi nhà 
bất lợi nhất
 khoảng cách từ đài nước đến nguồn 
nước
 cột áp của máy bơm
 cả 3 câu trên
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
183
CÂU HỎI ÔN
Tiêu chuẩn nước sinh hoạt của Việt Nam
theo TC 33-85 qui định nước cấp cho
nhu cầu sinh hoạt tại đô thị thỏa :
 Độ pH = 6,5 – 10
 Hàm lượng chất không tan < 10 mg/l
 Độ pH = 6,5 – 8, 5 và hàm lượng chất
không tan < 10 mg/l
 Số vi trùng trong 1 lít nước bằng 0
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
184
CÂU HỎI ÔN
Đường kính kinh tế của mạng lưới cấp
nước được xác định dựa vào :
 Giá thành của mạng lưới là nhỏ nhất
 Giá thành của mạng lưới và chi phí 
vận hành là nhỏ nhất
 Tổn thất cột nước trong mạng lưới nhỏ 
nhất
 Câu a và câu c
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
185
CÂU HỎI ÔN
Dung tích điều hòa của đài nước 
KHÔNG phụ thuộc : 
 chế độ làm việc của trạm bơm cấp 1
 chế độ làm việc của trạm bơm cấp 2
 biểu đồ dùng nước của khu vực 
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
186
CÂU HỎI ÔN
Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG:
 Mạng lưới cấp nước ở giờ dùng nước 
nhỏ nhất thì nước chuyển lên đài nước
 Mạng lưới cấp nước ở giờ dùng nước 
lớn nhất thì nước chuyển lên đài nước
 Mạng lưới cấp nước ở giờ dùng nước 
trung bình thì nước chuyển lên đài 
nước.
32
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
187
CÂU HỎI ÔN
Chiều cao đáy bầu đài nước phụ thuộc: 
 áp lực tự do cần thiết của ngôi nhà 
bất lợi nhất
 khoảng cách từ đài nước đến nguồn 
nước
 cột áp của máy bơm
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
188
CÂU HỎI ÔN
Đối với van, mệnh đề nào sau đây là SAI 
 Van (Khóa K) dùng để đóng mở nước cho
từng đoạn ống.
 Van 1 chiều chỉ cho nước chảy theo một
chiều nhất định.
 Van xả bùn để tháo nước và bùn khi tẩy 
rửa đường ống.
 Van xả khí đặt ở vị trí thấp của mạng lưới 
để xả khí tích tụ trong ống ra ngoài.
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
189
CÂU HỎI ÔN
Đường kính kinh tế của mạng lưới cấp
nước được xác định dựa vào :
 Giá thành của mạng lưới là nhỏ nhất
 Giá thành của mạng lưới và chi phí 
vận hành là nhỏ nhất
 Tổn thất cột nước trong mạng lưới nhỏ 
nhất.
CẤP THOÁT NƯỚC
Chương 3: Mạng lưới cấp nước khu vực.
PGS. TS. Nguyễn Thống
190
HEÁT CHÖÔNG
MAÏNG LÖÔÙI 
CAÁP NÖÔÙC 
KHU VÖÏC

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_cap_thoat_nuoc_chuong_3_mang_luoi_cap_nuoc_khu_vuc.pdf