Bài giảng Quan hệ công chúng - Bài 4: Tài trợ - Đinh Tiên Minh

Mục tiêu chương

Cung cấp những kiến thức cơ bản về

hoạt động tài trợ của doanh nghiệp.

Hiểu các loại hình tài trợ và lợi ích mà tài

trợ đem lại cho doanh nghiệp.

Các bước cần thực hiện khi tài trợ.

Mục lục

Tài trợ là gì ?

Những lý do thực hiện tài trợ

Những ưu điểm của tài trợ

Những khuyết điểm của tài trợ

1 2 3 4

53 Các bước cần thực hiện khi tài trợ

pdf 8 trang phuongnguyen 2320
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Quan hệ công chúng - Bài 4: Tài trợ - Đinh Tiên Minh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Quan hệ công chúng - Bài 4: Tài trợ - Đinh Tiên Minh

Bài giảng Quan hệ công chúng - Bài 4: Tài trợ - Đinh Tiên Minh
1/2/2017
1
Bài 4
Tài trợ
www.dinhtienminh.net
T.S Đinh Tiên Minh
Trường ĐHKT TPHCM
Mục tiêu chương
Cung cấp những kiến thức cơ bản về
hoạt động tài trợ của doanh nghiệp.
Hiểu các loại hình tài trợ và lợi ích mà tài
trợ đem lại cho doanh nghiệp.
Các bước cần thực hiện khi tài trợ.
2
Mục lục
Tài trợ là gì ? 
Những lý do thực hiện tài trợ
Những ưu điểm của tài trợ 
Những khuyết điểm của tài trợ 
1
2
4
3
Các bước cần thực hiện khi tài trợ 35
3
1/2/2017
2
Câu hỏi
1. Hiện nay các doanh nghiệp có
những hoạt động gì mang lại lợi ích
cho cộng đồng? Cho ví dụ cụ thể.
2.Cộng đồng có nhận thức được
những lợi ích đó hay không? Làm sao
để doanh nghiệp có thể biết.
4
1. Tài trợ là gì?
Tài trợ thương mại là việc tạo ra một danh
vị tài trợ giữa nhà tài trợ và một sự kiện xã
hội (thể thao, văn hoá, nghệ thuật, giải trí,
từ thiện) mà ở đó nhà tài trợ trả một
khoản phí nhất định để được hưởng
những quyền lợi và tiềm năng thương mại
có thể mang lại từ việc tài trợ chương
trình.
Theo IEG (Tập đoàn Sự kiện Quốc tế) 
5
1. Tài trợ là gì (tt)
Tài trợ là một trong những hoạt động PR
của doanh nghiệp hướng tới công chúng
để xây dựng hình ảnh doanh nghiệp thông
qua việc bỏ tiền vào một chương trình/sự
kiện do một tổ chức khác thực hiện.
Thông qua tài trợ doanh nghiệp sẽ tranh thủ
được những cơ hội quảng bá trên các phương
tiện truyền thông với chi phí rẻ hơn tự mình
quảng cáo mà vẫn đạt được hiệu quả cao.
6
1/2/2017
3
Câu hỏi
Chúng ta có thể dựa vào đâu 
để ra quyết định có nên thực 
hiện tài trợ hay không cho 
một chương trình?
7
2. Lý do tài trợ
8
Và còn hơn thế nữa
Tăng cường hình ảnh của doanh nghiệp, 
định hình thái độ của người tiêu dùng
Tạo động lực cho hoạt động bán hàng
Tài trợ được coi là hình thức quảng bá đáng tin cậy và 
tăng cường khả năng nhận biết của khách hàng TÀI TRỢ
Tìm ra sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh
Tạo được sự thân thiện
9
1/2/2017
4
Hội nghị APEC 2006
• BIDV 3,2 tỷ đồng và 200 cán bộ trẻ,
năng động, có năng lực, có trình độ
ngoại ngữ tốt.
• LG 15 màn hình Plasma (50 inch) và
800 triệu Việt Nam đồng tiền mặt .
• Công ty TNHH Dệt May Thái Tuấn tài
trợ 650 bộ trang phục áo dài lễ tân và
100 áo Veston nữ.
• Vietnam Airlines tài trợ 100.000 USD
cho các đại biểu APEC 2006.
•
10
3. Hình thức tài trợ
Trong moãi chöông trình coù theå coù
moät hay nhieàu nhaø taøi trôï:
 Nhaø taøi trôï ñoäc quyeàn.
 Nhaø taøi trôï chính.
 Nhaø taøi trôï phuï.
11
Minh họa
Hồ sơ xin tài trợ
12
1/2/2017
5
3. Hình thức tài trợ (tt)
Nhaø taøi trôï phaûi phaân tích, ñaùnh
giaù caùc hoïat ñoäng cuûa chöông trình
coù phuø hôïp vôùi muïc ñích taøi trôï hay
khoâng, caân ñoái giöõa hieäu quaû
chöông trình vaø soá tieàn taøi trôï.
13
3. Hình thức tài trợ (tt)
Do ñoù, nhaø taøi trôï phaûi naém ñaày 
ñuû thoâng tin veà chöông trình nhö:
Ban toå chöùc
Chöông trình thuoäc daïng naøo (thi ñaáu 
hay bieåu dieãn)
Ñoái töôïng tham döï goàm nhöõng ai.
Ñòa ñieåm, thôøi gian.
Chi phí cho chöông trình.
Baùo caùo ñaùnh giaù hieäu quaû chöông 
trình vaø phaûn hoài töø khaùch tham döï. 
14
4. Ưu điểm của tài trợ
Chi phí đưa thông tin đến với 
khách hàng mục tiêu rẻ hơn 
các hình thức khác
Tài trợ hướng đến đúng đối 
tượng mục tiêu
Tài trợ có thể giúp 
công ty vượt khỏi 
những phạm vi cho 
phép
phương pháp hữu hiệu để 
thiết lập mối liên kết giữa giá 
trị thương hiệu sẵn có với các 
thương hiệu lớn khác
???
Tính tương tác cao, thông 
qua việc tạo và xây dựng 
mối quan hệ và sự trải 
nghiệm của khách hàng
15
1/2/2017
6
Minh họa BEAMISH
Sự nổi bật. Việc tài trợ cho bộ phim Thanh tra
Morse bởi công ty Beamish đã làm cho 50%
người tiêu dùng nhận thức được về hoạt động tài
trợ của công ty và 92% trong số họ biết đến tên
công ty Beamish là đơn vị tài trợ.
Giá trị liên tưởng. Thương hiệu Beamish trở
nên có giá trị hơn bởi việc liên tưởng đến những
chương trình truyền hình có chất lượng mà họ đã
tài trợ.
16
Minh họa BEAMISH (tt)
Hiệu quả chi phí:Việc tài trợ là một công cụ xúc
tiến về bản chất có tính hiệu quả hơn.
Mục tiêu chính xác, rõ ràng: Không phải
chương trình nào các công ty cũng có thể tài trợ.
Nó có tính chọn lọc và các công ty chỉ chọn một
chương trình phù hợp với mục tiêu của mình.
17
Minh họa TIGER
Thay vì chi rất nhiều tiền cho quảng cáo ở các
quốc gia, thông qua tài trợ nhãn hiệu bia Tiger
Beer được mọi người yêu thích bóng đá nhớ đến.
Bên cạnh đó, chương trình bóng đá được ghi
hinh trực tiếp nên nhãn hiệu được phát đi đến tất
cả các quốc gia tiếp thu sóng của chương trình.
18
1/2/2017
7
Minh họa Coca Cola và Olympic
19
1
Thất bại 
chung với 
chương 
trình mà 
đơn vị tài 
trợ
3
Chương 
trình không 
thu hút 
đúng đối 
tượng mục 
tiêu của 
đơn vị tài 
trợ thì 
không đạt 
hiệu quả 
cao
2
Hiệu quả 
của tài trợ 
phụ thuộc 
vào tần 
suất xuất 
hiện 
trước 
công 
chúng
5. Khuyết điểm của tài trợ
20
5. Khuyết điểm của tài trợ (tt)
4
Thông điệp 
của chương 
trình tài trợ 
thường ít
ấn tượng và 
dễ nhớ như 
quảng cáo
6
Không chủ 
động được 
các kênh 
truyền 
thông
5
Nội dung 
thông điệp 
thường 
được 
chuyển tải 
qua góc 
nhìn của 
người thứ 3
21
1/2/2017
8
6. Các bước cần thực hiện khi tài trợ
Xác định 
đối tượng
Hoạch định 
ngân sách
Xác định 
mục tiêu
22
Xây dựng 
thông điệp
Theo dõi 
thực hiện
Đánh giá 
kết quả
6. Các bước cần thực hiện khi tài trợ
23
www.dinhtienminh.net

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_quan_he_cong_chung_bai_4_tai_tro_dinh_tien_minh.pdf